فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

دفتر کار ۵۰ متری خیابان ۱۵ خرداد

4,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

4,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

دفتر کار ۶۰ متری بیست متری اول

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

دفتر کار ۷۵ متری خیابان قارن

1,125,000,000 تومان
2 اتاق خواب

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,125,000,000 تومان
2 اتاق خواب