فیلتر
مرتب سازی توسط

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 185 متری خیابان سلمان فارسی

سلمان فارسی

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 185 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 225 متری سلمان فارسی

سلمان فارسی

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 225 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 225 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 155 متری پیروزی

پیروزی

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 210 متری سلمان فارسی

سلمان فارسی

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 125 متری طبرستان

طبرستان

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

820,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

2 ماه
2 ماه

واحد 95 متری پیوندی

پیوندی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۵۰ متری خیابان شهابی

مازندران ساری شهابی

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۳۰ متری بیست متری دوم

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۵۰ متری خیابان معلم

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۲۰ متری سلمان فارسی

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد ۱۹۰ متری خیابان سلمان فارسی

1,330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

3 ماه
3 ماه

واحد 185 متری سلمان فارسی

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام

امین فرزانه مشاوین املاک کندو

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
۱ ۲ ۳